9 Ağustos 2023 Çarşamba

KENT KONSEYİ

Kent Konseyleri daha da etkinleştirilerek yerel katılımın güçlü ve etkin bir aracı durumuna getirilebilir.

Bunun sağlanabilmesi için, katılımın şart olduğunu belediye yönetimleri ve kent halkı bilmeli. Katılım olmadan atılım olmuyor. Manisa’da Kent Konseyi'nin kurucu başkanlığını yapmış bir kişi olarak, kentimizde ve diğer illerde yapılan çalışmaları izlemeye çalışıyorum.  Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi kent konseylerinde de sürdürülebilirlik önemlidir. Her başkan değiştiğinde, sil baştan yapmak gelişmeyi yavaşlatıyor.

ÖNERİLER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLİRDİ

Başkanlığım döneminde, Belediye meclisine öneriler götürürdük. Götürdüğümüz öneriler oy birliği ile kabul edilirdi. Türkiye’de ilk kez, kentli yurttaşlarımızın belediyelerden ve kamu kuruluşlarından aldığı hizmetten memnuniyetini ölçen "Vatandaş Karnesi" adını verdiğimiz çalışmayı Dünya Bankasından ve TOBB’dan aldığımız destekle, kamuoyu araştırma şirketine yaptırmıştık. Yaptığımız çalışma öncü ve örnek bir çalışma olmasına karşın soran bile olmadı.

***

Türkiye’de projelere hibe veren TKDK, Zafer Kalkınma Ajansı ve AB kuruluşları kar amacı gütmeyen kooperatifleri STK gibi değerlendirirken, Kent Konseyi toplantılarına önceki yöneticilerin ve kooperatif temsilcilerinin çağrılmayışını eksiklik olarak görmek gerekir. Soran, sorgulayan, araştıran, proje üreten, üretilmesine katkıda bulunan etkin yurttaşlar kent konseylerinin doğal katılımcılarıdır.

KENT KONSEYLERİ DEMOKRATİK MEKANİZMALARDIR

Kent konseyleri, Türkiye'de yerel yönetimlerin öncülüğünde kurulan, kent sakinlerinin katılımını sağlayarak kent yönetimi ve karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılmasını hedefleyen demokratik mekanizmalardır. Kent konseyleri, kentte yaşayanların ortak ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çözümler üretilmesini sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve kent yaşamının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş önemli bir platformdur.

***

Kent konseylerinin temel hedefi, kent sakinlerinin çeşitli katılım mekanizmaları aracılığıyla yerel yönetimlerin faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmalarını ve bu süreçte kentlerine sahip çıkmalarını sağlamaktır. Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde, kent konseyleri, kentin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarında karar alıcıları bilgilendirmek, öneriler sunmak ve ortak akılla çözümler üretmek için çalışmalar yürütürler. Bu bağlamda kent konseyleri, yerel yönetimlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek odaları ve diğer paydaşlarla etkin bir işbirliği içerisinde faaliyet gösterirler.

KENT KONSEYLERİ AKTİF OLARAK FAALİYET GÖSTERMEKTE

Kent konseyleri, Türkiye'de 1992 yılında ilk defa İzmir Konak Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Daha sonra 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kent konseyleri resmi bir statü kazanmış ve diğer belediyeler tarafından da benimsenmiştir. Bugün Türkiye genelinde birçok belediyenin bünyesinde kent konseyleri aktif olarak faaliyet göstermektedir.

KENTİN FARKLI KONULARINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜRLER

Kent konseyleri, çeşitli komisyonlar ve çalışma grupları oluşturarak kentin farklı konularında çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalar arasında çevre ve kentsel dönüşüm projeleri, kültürel etkinlikler, eğitim programları, gençlik ve kadın çalışmaları, trafik ve ulaşım düzenlemeleri gibi birçok farklı konu bulunmaktadır. Kent konseyleri aynı zamanda düzenledikleri toplantılar, seminerler ve etkinliklerle kent sakinlerini bilgilendirmek ve onların görüşlerini almak için önemli bir platform sağlarlar.

KENTLERİN İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DAHA İYİ ANLAŞILIR

Kent konseylerinin varlığı, yerel yönetimlerin daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlarken, kent sakinlerinin de yönetim süreçlerine etkin bir şekilde katılmalarını sağlar. Bu şekilde kentlerin ihtiyaçları ve talepleri daha iyi anlaşılır, halkın farklı kesimlerinin temsil edildiği katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenir.

KENT KONSEYLERİ ÖNEMLİ BİR YAPILANMADIR

Sonuç olarak kent konseyleri, Türkiye'de yerel yönetimlerin katılımcı demokrasi anlayışını güçlendiren ve kent sakinlerinin yönetim süreçlerine aktif olarak katılımını sağlayan önemli bir yapılanmadır. Kentlerin sorunlarının ortak akılla çözüldüğü, paydaşlar arasında işbirliğinin arttığı ve yerel yönetimlerin daha şeffaf ve hesap verebilir olduğu bir yönetim modeline katkıda bulunurlar. Bu nedenle, kent konseylerinin varlığı ve etkin çalışmaları, kentlerimizin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

ÖNERİLER GETİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİM

Ülkemizde ne yazık ki, güzel amaçlarla kurulan birçok kurum, kuruluş, STK ve benzerleri kısa sürede sıradanlaşıyor. Hatta giderek yasak savma amacıyla yapılan göstermelik duruma düşüyor. Manisa Kent Konseyi için öneriler getirmeyi sürdüreceğim. Önerimin ilki, 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında yapılan Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri Etkinliğinin her yıl Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenmesidir. Kent Konseyleri her yıl farklı konularda geniş katılımla etkinlikler düzenlemelidir.
Hiç yorum yok:

 
back to top